کلتور او ادب

له مینې نه منکر/ بصیر بیدار ستوری

له مینې نه منکر چې وي نفرت به خوښوي
شر خوښي چې شر غواړي شرارت به خوښوي

د ژوند ځیني بې زاره همیش مرګ غواړي له خدایه
چې بوج په زنده ګۍ شي نو قیامت به خوښوي

چې تل په مینه ژوند کړي او له هر چا قربانیږي
نفرت نه ،به نفرت کړي محبت به خوښوي

چې خپله قدرمن وي نو دبل قدر به تل کړي
عزت چې په چا ګران وي نو عزت به خوښوي

قسم دی که خاین سړی زمزمو باندې وینځي
قدرت چې لاس ته ورشي نو خیانت به خوښوي

چې پت ، خیګړه، توره او میړانه یې لباس وي
پښتون چې وي بیداره نو غیرت به خوښوي

%d bloggers like this: