نظر او تحلیل

مناصب حکومتی؛ امانت سترگ نه وسیلۀ درآمد نامشروع و فخرفروشی بر دیگران!

ابوشبیر “سعادت” از کندز باستان

ما عجیب زمانی را داریم تجربه مینماییم ودرعصرکنونی گواه تحول غریبی درمیان انسانهای دوران خود هستیم یعنی درصدراسلام اکثراً از به عهده گرفتن مسئولیتهای امورمردمی ومناصب نظام وحکومت خودرا کناره میگرفتند وازین سخت نگران ودرخوف وهراس بودند تا مبادا مسئولیتی به عهدۀ شان سپاریده شود و از انجام اجرای آن به گونۀ لازم عاجزمانده ودرعاقبت مورد بازپرس پروردگار (جل جلاله) قراربگیرند.

اما باتأسف که امروز در میان مردم برای کسب وغصب مناصب وولاة امور به شکل بیشرمانه و وقیحانه منافسه ومسابقه صورت میگیرد و از عواقب خطیر آن نه تنها باکی ندارند بلکه حاصل نمودن آنرا برای خویش یک مهارت وهوشیاری و غنیمت کلانی میشمارند به خدا پناه ازین حالت اسفناک.

درحالیکه بدون شک کرسی های دولتی ومناصب حکومتی و مردمی ازشخص اول ریاست جمهوری گرفته الی آخرین فرد موظف دریک سیستم ونظام امانت عظیم بلامنازع ومسئولیتی بس بزرگیست که به عهدۀ افراد و اشخاص سپاریده میشود و هریک در برابرصلاحیت های کاری ووظیفوی خویش به پیشگاه رب العالمین وسایر افراد جامعه وملت جوابگو و مسئول میباشند چون بنابر وضاحت نصوص صریح احکام شریعت اسلامی که الله متعال ( جل جلاله ) در(آیت 58 سورۀ النساء ) کلام پاک و نورافگنش فرموده است: (إن الله یأمرکم أن تؤدواالأمانات إلی أهلها وإذا حکمتم بین الناس أن تحکموا بالعدل) یعنی « بی گمان خداوند به شما مؤمنان دستور میدهد که امانتها را (اعم ازآنچه خدا شمارا درآن امین شمرده ویاچیزهائی که مردم آنهارا بدست شما سپرده وشمارا درآن امین دانسته اند) به صاحبان امانت برسانید ، وهنگامی که به داوری نشستید دادگرانه وعادلانه داوری کنید » و نیز در حدیثی از ناجی بشریت پیامبربزرگ اسلام (صلی الله علیه وسلم) که در روایت صحیح بخاری آمده است درمورد کسانیکه طالب منصب وامارت درنظام اسلامی میشوند فرموده اند : یعنی دو نفری که نزد آن جناب ( صلی الله علیه وسلم ) مراجعه نموده و درخواست امارت ومقام را کردند ایشان فرمودند : ( إننا لانولی هذا من سأله ولامن حرص علیه) یعنی ما کسی را که خود درخواست امارت کند و برآن حریص باشد بعنوان سرپرست امور و امیر قرار نمیدهیم.

وهمچنان بیان روشن مواد عمدۀ قوانین ملی وبین المللی تدوین شده درسایرکشورهای جهان بالخاصة کشورهای اسلامی صراحت دارد که دریک نظام زمانیکه برای افرادی دارای استعداد واهل کار مسئولیت پیشبرد امور سپرده میشود آنان هریکی باید طوری به شیوۀ لازم ومعقولی ازآن استفادۀ مشروع نمایند که در برابر هرلحظه ازگذشت زمان وصرف امکانات موجود مادی ومعنوی تفویض شدۀ بیت المال خویشتن را محافظ واقعی وپاسخگو بپندارند ، و مکرراً درمورد تصریح گردد بلاشبهه این مناصب وکرسی های مفوضه که امروز به نحوی در ادارات حکومتی و یاغیرآن برای افراد واشخاص مناسب دیده میشود اگر هریک لیاقت و شایستگی انجام امور را به خویش درمحدودۀ صلاحیت اش به صورت احسن ولازم نمیبینند یعنی ظرفیت و توانایی اش درمقابل وظایف محوله پائین تر از آنست که در نظرگرفته شده است منحیث یک مسلمان ناصح جداً ازآنها تقاضا به عمل میآید تا شریفانه وباکمال جرئت از به عهده گرفتن همچو مناصبی معذرت خواسته وکنار بروند که درزمان محاسبه ازانجام ناقص اجرای امور محوله ندامت وپشیمانی کدام دردی را درمان نخواهد کرد چون بازهم اگر بادید حقیقت نگری به سوی آن مسئولیتها نگریسته شود درحقیقت همۀ مناصب وصلاحیتهای کاری وولاة امور امانت بزرگ الهی ومردم است که به وی محول گردیده است نه وسیلۀ درآمد شخصی وکاروبار وت جارت وفخر فروشی وحاکمیت جابرانه وظالمانه بر دیگران .

اما با ابراز تأسف وصد ها افسوس طوریکه دیده میشود این فرهنگ امانت شناسی وسپردن امانت به اهلش ونیز ادای مسئولیت به گونۀ مناسب ولازم آن درمیان اکثراً از افراد جامعۀ ما به باد فراموشی سپرده شده است یعنی نه تنها اصل وظایف وصلاحیتهای امور توسط نااهلان دهر طور غاصبانه تصاحب گردیده که حتی برای برخی ها ظلم وبی عدالتی ها، غصب و تعدی وتجاوز برجان ومال وحقوق دیگران درجامعه عادت همیشگی شده وعلاوه برآن استفادۀ نامشروع از مناصب وصلاحیتها جزء لاینفکی ازمعیشت زندگی آنها قرارگرفته است وجای تعجب بیشتر اینجاست درین عادت سیئۀ خویش به حدی آنان متمسک ومحکم گیرمیباشند که اگرگاهی توسط عده یی و یاجماعتی از افراد از بی عدالتی ها وناانصافی آنان بازجویی شود و از اعمال ظالمانۀ ایشان به گونه یی استفسار صورت بگیرد بلافاصله از جانب متهم طرف مقابل ولو هرکسی که باشد به ظالم بودن وزورگوئی منصوب میشود وطوری مینمایاند که گویی به واقعیت آنان مظلوم ومحروم اند واین مناصب از آبا واجداد به ایشان به ارث گذاشته شده است وبا هرنوع ندای هشداردهنده برآنها ظلم فاحشی انجام یافته است چون این را فراموش مینمایند که خود زمانی به حریم دیگران بیشرمانه تاخته و حقوق آنان را نادیده گرفته وپامال نموده اند حتی که بعد ازگذشت زمان طویلی تاهمین اکنون هم امانت دینی وملی را ازآن خود دانسته وازآن درحال استفاده دلخواه خویش هستند درحالیکه چوکی ومنصب حکومتی و امکانات بیت المال دریک نظام برای ولات امور وکارمندان بلند رتبه وپائین رتبه امانتی بیش نبوده که دربرابرحراست مناسب واستفادۀ لازم ومشروع آن به حد صلاحیتش مسئول بوده و ازآن درنزد خدا و ملت ذره ذره پاسخگو میباشند .

و درفرجام این را قابل یاددهانی وتذکر میدانیم اگر برای کسانی در فرصتهایی این زمینه میسرم یشود وبه نحوی مسئولیت های زمام امور و یامناصب حکومتی به عهدۀ آنان قرار میگیرد باید این را واضح بدانند و برآن معتقد باشند که اگر بنا بر تغییر اوضاع سیاسی کشور و نظام وتقاضای شرایط زمان ومکان امروز کرسی های حکومتی ویا مقام های ادارات مربوطه به آنها موقتاً تعلق گرفته است و شاید بنا بر معاذیری ملت ومردم نتوانسته باشند که از عملکردهای آنها به صورت شاید وباید نظارت وارزیابی لازم وسالم نمایند ، اما تاریخ وگردانندۀ احوال گواه است که فرصتهای زندگی برای هیچ کسی همیشه ماندگار نبوده وهمه به سوی عدالت واقعی خالق متعال (جل جلاله) رفتنی اند البته درضمن اینکه در دادگاه الهی از ذره ذره کارکردها وفعالیتهای انسانی درتمام عرصه ها پرسیده خواهد شد که باید هریک جواب قناعت بخشی را باخود داشته باشند ولی قبل ازآن این هم مبرهن است که درهمین دنیای فانی نیز هویت طواغیت ومتجاوزین قبلی برحقوق دیگران وسرنوشت ظالمان دهر درمیان انسانها مشخص ومعلوم الحال بوده واعمال ظالمانۀ آنان هرگز از ذره بین کراماًالکاتبین وگ رفت سخت خدای واحد ول اشریک بدور نیست وگاهی هم ایشان نجات نمیابند یعنی حتماً به سزای اعمال شان رسیدنی اند وخواه مخواه مورد باز پرس تاریخ و دادگاه حقیقی خالق متعال قرار میگیرند .

بنابرین هنوز هم لحظات قیمتی عمر فناپذیر فرصت مناسب وغنیمتیست تا عاملین و مرتکبین خطاها واشتباهات، وجرم و تجاوزات به حریم دیگران ازآن به گونۀ لازم استفاده نمایند و درپرتو ارشادات شرع شریف مخلصانه به سوی حق، عدالت و انصاف واقعی برگردند و ازگذشته های تار و سیاه خویش نادم وبرای جبران عملکردهای قبلی شان هر چه زودتر دست بکارشوند تا در خاتمه سعادت همیشگی و فلاح و رستگاری دارین باانجام کارکردها واقدامات خیر و ممدوح حال و بعدی شان نصیب آنان گردد .
ومن الله التوفیق

سرچینه: اصلاح انلاین

Add Comment

Click here to post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.