خبرپاڼې

جلسه نوبتی کمیته اصلاحات استراتیژی تأمین و تحکیم صلح تدویر گردید

جلسه نوبتی کمیته اصلاحات استراتیژی تأمین و تحکیم صلح به روز یکشنبه مورخ ۱۶ جدی ۱۳۹۷ به اشتراک  مولوی عطاء الرحمن سلیم معاون شورای عالی صلح، اعضاء کمیته اصلاحات استراتیژی تأمین و تحکیم صلح و نمایندگان اداره انکشافی سازمان ملل متحد یا (UNDP) تدویر گردید. در اخیر این جلسه مسودۀ استراتیژی تأمین و تحکیم صلح به هدف نظرخواهی به نمایندۀ اداره انکشافی سازمان ملل متحد شریک ساخته شد.

img kabul mawlawi saleem sarabi meeting jadi 16 2

سرچینه - د جمهوري ریاست دفتر - ارګ

%d bloggers like this: