کلتور او ادب

شبهاتی پیرامون اسلام (کتاب+دانلود)

آیا اسلام با گرفتن برده و کنیز ظلم کرده است؟
آیا نافذ کردن حدود و قصاص جنایت است؟
آیا اسلام با تمدن و عصر جدید در تناقض است و باید تجدید شود؟
آیا مالکیت فردی کار درست است؟
آیا اسلام با آزادی بیان مخالف است؟
سیاست چرا باید در اسلام دخیل و اسلام در امور سیاسی انسانها مداخله کند؟
جواب این و دهه سوال های دیگر را در این کتاب ارزشمند مطالعه کنید

اگر میخواهید این کتاب جالب را به شکل pdf دانلود نمایید، به روی این تصویر کلیک نموده آنرا بدست بیاورید.

و برای دانلود نمودن ورد (word) آن، روی این تصویر کلیک نمایید.

%d bloggers like this: