کلتور او ادب

د نفرت په لاره نه ځم محبت کوم

د جاهل په نزد همدغه جهالت کوم
ځم د پاک الله درګاه ته عبادت کوم

بس دی ستا لاره جدا زما جدا ده
د ابلیس ځویه له تا سره رخصت کوم

کلیواله اشنا لار د جومات ښایه
د ملا سره په یو څه مصلحت کوم

چې الله به یې قبوله کړي که رد کړي
نور توبه هم له ګناه او معصیت کوم

په سجده کې درته پروت یمه رحیمه
زه په ټولو ګناهونو خجالت کوم

ها چې څوارلس پیړۍ مخکې یې په یاد وم
مدینه کې به د هغه یار زیارت کوم

ما ته هاغه لاره نه همدغه ښه ده
د نفرت په لاره نه ځم محبت کوم

ډیر وخت وشو وژل کیږو ذوالجلاله
د همدې خبرې تا ته شکایت کوم

چې د مینې او الفت لار یې موندلې
شریف وایي نور له کرکې نه نفرت کوم

__________________________

جاوید شریف صافی

%d bloggers like this: