کلتور او ادب

غزل/ معصومه غرنۍ

زه دې په شیبو کې یادوم همیش
ته مې خاطرو کې هیروې ګله

زه د پلو پیڅکې ښویومه لا
ته د لمن څوکې ټولوې ګله

زه دې له وږمو راټولومه یاد
ته مې په اغزیو کې کرې ګله

زه دې په هینداره کې ټومبمه خیال
ته مې په تور کاني یادوې ګله

زه دې په ګلونو کې پییمه فال
ته مې په ایرو کې لمسوې ګله

زه دې کړم سندره غرنۍ په ناز
ته مې ګړنګو کې عکسوې ګله

%d bloggers like this:
/* ]]> */