کلتور او ادب

مناشقه جالب در بين نرس مسلمان و بی دین

ترجمه: زهره ملک

يکبار يک بي دين به مريضي اپندکس مبتلا شد که از درد شديد داکتر برايش عمليات شکم نوشت قبل از عمليات مطابق طريقه کشف شده مولوي الرازي براي اين بي دين بي هوشي را تزريق کرد

عمليات او با وسايل که چندين صد سال قبل توسط ابوالقاسم الزهروي کشف شده بود انجام گرفت بعد توسط الات جراحي ابوالقاسم کوک هاي زخم اش را دوخت بعد سيروم ايجاد شده توسط ابن سينا برايش تزريق شد چند لحظه بعد برايش در همين سيروم دوای ايجاد شده توسط مولوي ترک و سرنج الکندي انداخته شده و با سيروم مخلوط کرده شد تا مريض صحت ياب شود
وقتي که اين بي دين به هوش آمد بسيار درد شديد احساس ميکرد به گريه شد با شنيدن گريه او نرس برايش تابليت پين کيلر را توصيه کرد

اين ليبرال رو به نرس کرد گفت خواهر با رفتن اين تابليت در معده چي واقع ميشود او گفت نترس تابليت در معده حل ميشود
ليبرال : چي يک ايجاد زيبا تمام انسانيت احسان مند اين کشف است

نرس: بلي اين توسط تبوالقاسم زهروي کشف شده
ليبرال : مسلمان هاي بي کاره. اين هم چيز قابل ايجاد است. عرب هاي جاهل غربي ها به مريخ بالا رفتن و شما در يک تابليت کپسول مصروف استيتد

نرس : خانم اين چندين صد سال قبل کشف شده که در ان زمان غربيان غسل کردن را کفر ميشمردند
ليبرال : بعد از چند دقيقه فکر کردن : خو خو تو حالي وکالت ملاها را بگزار. فاميل ام برايم شايد کمپيوتر مه آورده باشد او را برايم بيار .

نرس : در حال سپردن لب تاب به او گفت در کمپيوتر الجبر کار شده که مولوي موسی کشف کرده و در کيجتس کمپيوتر کار اساسي ار بايوس است که الخوارزمي کشف کرده
حقيقت اين است که ماشين حساب. موبايل يا کمپيوتر اين همه از طرف مولوي کشف شده اند
ليبرال قهر شد و به او گفت ازين جا گم شو
وقتي که نرس رفت. اين ليبرال فيبوک خود را باز کرد و در آن نوشت در جهان مدرن و ساينس حصه مسلمانان ضرب صفر است
با پوست کردن مطلب دفعتا برايش کمنت آمد که اين صفر را هم موسی الخوارزمي کشف کرده
پس ليبرال برايش نوشت : جاهلان نا فهم از پيشم گم شويد

%d bloggers like this:
/* ]]> */