خبرپاڼې

صحبت های رئیس جمهور غنی در جریان غمشریکی با خانوادۀ مرحوم حضرت مجددی

د ارګ خبرپاڼه