نظر او تحلیل

دغمونو اسانه درملنه!

ژباړه:محمدصادق کریمزی

په پخوا وختونو کې په چین کې دیوې ښځې زوې مړ شو،نو ښځه لوې حکیم ته ورغله او ورته یې وویل ،داسې یوه نسخه دوا راکړه چې غم مې په ټول عمر کې له ژونده لرې شي.

حکیم پرته له دې ورسره څه بحث وکړي ،ورته یې وویل سمه ده ؛خو ته ورشه او له داسې کوره چې غم یې نه وي لیدلی دخردل دانه راوړه زه به یې درته دم کړم او ټول عمر خوشاله گرځه او غم به دې له اوږو لرې کړم!

یادې ښځې ورسره ومنله او یوه شانداره ماڼۍ یې په نښه کړه ،او له ځان سره یې وویل خردل دانه  به ترې وغواړي،خو کله چې ماڼۍ ته وردننه شوه ،نو هغوۍ دخپلو وروستیو غمونو دومره ترخې کیسې یې ترې واوریدې چې خپل غم یې هیر شو،مختلفو ځایونوو ته ورغله ،هغه خلک چې خولې یې له خندا نه راټولیدې ،او هغوۍ چې د بدرگې لپاره به یې خلک لاس په نامه سلامي ولاړ وو،خو په زړونو یې پنډ پنډ غمونه وو.

دغې ښځې دنړۍ هر کونج وکنار دخردل دانې پسې گز وگام کړه ؛خو چې هرځاې به لاړه داسې کیسې به یې اوریدلې چې په خپل غم شکر ویستل به ورته ښه ښکاره شول،حتی تر دی چې دحکیم دخردل دانې غوښتنه یې هم هیره شوه او له ځان سره یې وویل چې د دنیا ژوند له غمونو او کړاونو خالی نه دی او باید په خپل ځان او مصیبتونو شکر وایستل شي،نو په پای کې یې خپل عادي ژوند ته مخه کړه.

سرچینه: نړۍ نیوز

Add Comment

Click here to post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.