افغانستان

عزم ریاست صحت عامه غزنی برای ریشه کن کردن اعتیاد

ریاست صحت عامه غزنی از راه اندازی کمپاین ترک اعتیاد در غزنی خبر داد…

ریاست صحت عامه غزنی از راه اندازی کمپاین خانه به خانه به هدف ترک اعتیاد در این ولایت خبر داد.

وی افزود قرار است در جریان این کمپاین کارمندان صحی به خانه ها و مناطق که معتادان در آنجا ساکن اند رفته و معتادان را جهت ترک اعتیاد مشوره بدهند و همچنان از ضرر مواد مخدر نیز باشنده گان را آگاه سازند.

%d bloggers like this: