کلتور او ادب

جنګ دورک شی رنګ دورک شئ

کړل یی خاورئ ارمانونه زمونږ جنګ
شول ځوانان اوپیغلې ټول په وینورنګ

څوک چه اوس هم صلح نه غواړی وطن کی
یا یهود دئ یا غلام ده دی فرنګ

نور د بورې مور اوکونډئ چیغی واوره
ستا دا سخت زړه دانسان که دی نهنګ

دقدرت اودچوکۍ وږئ پری نه ږدی
نور راپورته شئ په صلح وکړئ ننګ

دجګړئ اورونه مړه کړئ په وطن کئ
لاس دمینئ ورور ته ورکړه په خپل څنګ

که شی آمن اسلامی قانون نافذ شئ
نور به ورور ته د ورور نه نیسې توفنګ

چرس کوکنار شراب به بندشئ په وطن کئ
کرونده به دزعفران شئ هم لؤنګ

وږۍ تږۍ خړ په خاورو خپلواک ښه یم
نه غلام دبل چی پروت یم په پالنګ

چه پردي شغالان ورک شی له ګلشنه
دځنګل بادشاه مې شئ دلیر فلنګ

اجازه دجنګ ورنه کړئ طوطاخیله
داصلا ح او صلح پورته کړه غورځنګ

%d bloggers like this:
/* ]]> */