کلتور او ادب

د تعدد ازواج يا څو ښځو په نكاح كولو مسئله (کتاب+ډانلوډ)

%d bloggers like this: