روغتیا

کمپیوتر چگونه اعداد یک سیستم اعداد را به دیگر تبدیل مینماید!(computer numbering systems conversions)

• تبدیل اعداد سیستم دهدهی (Decimal) به اعداد سیستم دورقمی (Binary):
برای تبدیل اعداد (Decimal) به اعداد (Binary) سیستم های دیجیتالی عملیات ذیل را انجام میدهند.
اعداد دهدهی را به ساده گی میتوان به اعداد دورقمی تبدیل کرد با تقسیم کردن عدد دهدهی به 2 و گرفتن باقی مانده از پاین به بالا که خود عدد دورقمی میباشد، اعداد دهدهی به اعداد دورقمی تبدیل میشود.
تبدیل اعداد دهدهی به اعداد دورقمی برای (Subnetting) و (VLSM) خیلی مهم است. (برای معلومات بیشتر با اصلاح انلاین باشید)

• تبدیل اعداد سیستم دورقمی (Binary) به اعداد سیستم دهدهی (Decimal):
برای تبدیل اعداد (Binary) به اعداد (Decimal) سیستم های دیجیتالی عملیات ذیل را انجام میدهند.
اعداد یا عدد (Binary) را گرفته بعدا از طرف راست از صفر شروع شماره توان (Power) میدهد.
بعد از شماره توان (Power) دادن آنها را به خود شان ضرب میکند بعدا تمام آنها را جمع کرده مساوی به عدد (Decimal) میسازد.
تبدیل اعداد دورقمی به اعداد دهدهی برای (Subnetting) و (VLSM) خیلی مهم است. (برای معلومات بیشتر با اصلاح انلاین باشید)

• تبدیل اعداد سیستم دهدهی (Decimal) به اعداد سیستم هگزادسیمال (Hexadecimal):
برای تبدیل اعداد (Hexadecimal) به اعداد (Decimal) سیستم های دیجیتالی عملیات ذیل را انجام میدهند.
اعداد دهدهی را به ساده گی میتوان به اعداد هگزادسیمال تبدیل کرد با تقسیم کردن عدد دهدهی به 16 و گرفتن باقی مانده از پاین به بالا که خود هگزادسیمال میباشد، اعداد دهدهی به هگزادسیمال تبدیل میشود.

• تبدیل اعداد سیستم هگزادسیمال (Hexadecimal) به اعداد سیستم دهدهی (Decimal):
برای تبدیل اعداد (Hexadecimal) به اعداد (Decimal) سیستم های دیجیتالی عملیات ذیل را انجام میدهند.
اعداد یا عدد (Hexadecimal) را گرفته بعدا از طرف راست از صفر شروع شماره توان (Power) میدهد.
بعد از شماره توان (Power) دادن آنها را به خود شان ضرب میکند بعدا تمام آنها را جمع کرده مساوی به عدد (Decimal) میسازد.

• تبدیل اعداد سیستم دهدهی (Decimal) به اعداد سیستم هشتایی (Octal):
برای تبدیل اعداد (Decimal) به اعداد (Octal) سیستم های دیجیتالی عملیات ذیل را انجام میدهند.
اعداد دهدهی را به ساده گی میتوان به اعداد دورقمی تبدیل کرد با تقسیم کردن عدد دهدهی به 8 و گرفتن باقی مانده از پاین به بالا که خود عدد هشتایی میباشد، اعداد دهدهی به اعداد هشتایی تبدیل میشود.

• تبدیل اعداد سیستم هشتایی (Octal) به اعداد سیستم دهدهی (Decimal):
برای تبدیل اعداد (Octal) به اعداد (Decimal) سیستم های دیجیتالی عملیات ذیل را انجام میدهند.
اعداد یا عدد (Octal) را گرفته بعدا از طرف راست از صفر شروع شماره توان (Power) میدهد.
بعد از شماره توان (Power) دادن آنها را به خود شان ضرب میکند بعدا تمام آنها را جمع کرده مساوی به عدد (Decimal) میسازد.

• تبدیل اعداد سیستم هگزادسیمال (Hexadecimal) به اعداد سیستم دورقمی (Binary):
برای تبدیل اعداد (Hexadecimal) به اعداد (Binary) سیستم های دیجیتالی عملیات ذیل را انجام میدهند.
برای تبدیل کردن اعداد هگزادسیمال را به حیث اعداد دهدهی فرض میکند و آنهارا به اعداد چهار (bits) دورقمی تقسیم میکند و بعدا بالای هر عدد عملیه تبدیل اعداد دهدهی به اعداد دورقمی را انجام میدهد.

• تبدیل اعداد سیستم دورقمی (Binary) به اعداد سیستم هگزادسیمال (Hexadecimal):
برای تبدیل اعداد (Binary) به اعداد (Hexadecimal) سیستم های دیجیتالی عملیات ذیل را انجام میدهند.
اعداد دورقمی را از طرف راست به چهار، چهار (bits) تقسیم میکند و بعدا هر گروپ را از طرف راست از صفر شروع توان (Power) میدهد و بعدا به خود شان ضرب کرده و جمع کرده پهلو به پهلو قرار میدهد که مساوی به اعداد هگزا دسیمال میباشد.

• تبدیل اعداد سیستم هشتایی (Octal) به اعداد سیستم دورقمی (Binary):
برای تبدیل اعداد (Octal) به اعداد (Binary) سیستم های دیجیتالی عملیات ذیل را انجام میدهند.
برای تبدیل کردن اعداد هشتایی را به حیث اعداد دهدهی فرض میکند و آنهارا به اعداد سه (bits) دورقمی تقسیم میکند و بعدا بالای هر عدد عملیه تبدیل اعداد دهدهی به اعداد دورقمی را انجام میدهد.

• تبدیل اعداد سیستم دورقمی (Binary) به اعداد سیستم هشتایی (Octal):
برای تبدیل اعداد (Binary) به اعداد (Octal) سیستم های دیجیتالی عملیات ذیل را انجام میدهند.
اعداد دورقمی را از طرف راست به سه، سه (bits) تقسیم میکند و بعدا هر گروپ را از طرف راست از صفر شروع توان (Power) میدهد و بعدا به خود شان ضرب کرده و جمع کرده پهلو به پهلو قرار میدهد که که مساوی به اعداد هشتایی میباشد.

• تبدیل اعداد سیستم هشتایی (Octal) به اعداد سیستم هگزادسیمال (Hexadecimal):
برای تبدیل اعداد (Octal) به اعداد (Hexadecimal) سیستم های دیجیتالی عملیات ذیل را انجام میدهند.
اول اعداد هشتایی را به اعداد دهدهی تبدیل میکند و بعدا اعداد دهدهی را به اعداد هگزادسیمال تبدیل میکند.

• تبدیل اعداد سیستم هگزادسیمال (Hexadecimal) به اعداد سیستم هشتایی (Octal):
برای تبدیل اعداد (Hexadecimal) به اعداد (Octal) سیستم های دیجیتالی عملیات ذیل را انجام میدهند.
اول اعداد هگزادسیمال را به اعداد دهدهی تبدیل میکند و بعدا اعداد دهدهی را به اعداد هشتایی تبدیل میکند.

نویسنده: انجنیر مسیح الله ابراهیمی

%d bloggers like this:
/* ]]> */