روغتیا

واحداد اندازه گیری معلومات/سرعت دیجیتالی(Digital Data/Speed Measurement)

واحداد اندازه گیری دیجیتلی عبارت از واحداد اندازه گیری معلومات دیجیتالی و سرعت انتقال آن میباشد که از یک (bit) یعنی یک عدد دورقمی (Binary Digit) شروع میشود.

واحد اصلی معلومات دیجیتلی را اعداد دورقمی (Binary Digits)تشکیل میدهد و به (‎Byte) اندازه میشود و هر قدر که حجم آن زیاد میشود نام های مختلف همچو (Kilobytes, Megabytes, Gigabytes) را به خود میگیرد.

Byte:
یک (Byte)شامل هشت 8 (Bit)میباشد.

Kilobyte:
یک (Kilobyte)شامل یک هزار و بیستو چهار 1024 (Bytes) میباشد.

Megabytes:
یک (Megabyte) شامل یک هزار و بیستو چهار 1024 (Kilobytes) میباشد.

Gigabyte:
یک (Gigabyte) شامل یک هزار و بیستو چهار 1024 (Megabytes) میباشد.

در ارتباطات سرعت که یک معلومات دیجیتلی از یک کمپیوتر به دیگر کمپیوتر انتقال میابد را به (Bit) اندازه گیری میکنند.

Kilobits:
یک (Kilobit)شامل یک هزار و بیستو چهار 1024 (Bit) میباشد.

Megabits:
یک (Megabit)شامل یک هزار و بیستو چهار 1024 (Kilobits) میباشد.

Gigabits:
یک (Gigabit)شامل یک هزار و بیستو چهار 1024 (Megabits) میباشد.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

نویسنده: مسیح الله ابراهیمي 

%d bloggers like this:
/* ]]> */