کلتور او ادب

اینگونه با دشواری های زندگی مبارزه کن

روزی دختری نزد پدرش از دشواری های زندگی ،شکایت کرد و گفت: نمی داند برای برخورد با آن چکار کند و او دوست دارد تسلیم شود و از مبارزه و سختی کشیدن، خسته شده است زیرا هرگاه که مشکلی حل می شود دشواری دیگری پدیدار می شود.

پدرش که در آشپزخانه مشغول به کار بود او را به آن جا برد. سه ظرف را از آب پر کرد و بر روی آتش گذاشت و خیلی زود آب در هر سه ظرف شروع به جوشیدن کرد.
پدر در ظرف اول زردک ریخت و در ظرف دوم تخم مرغ گذاشت و در ظرف سوم دانه های کوبیده شده ی قهوه ریخت و منتظر شد تا آماده شوند. او در این مدت ساکت بود.

صبر دختر تمام شد، او گیج شده بود و نمی دانست پدرش می خواهد چکار کند. پدر چند دقیقه منتظر ماند و پس از آن آتش را خاموش کرد و زردک را برداشت و در ظرفی گذاشت و تخم مرغ را در ظرفی دیگر گذاشت و قهوه ی جوش آمده را در ظرف سومی ریخت.

پس از آن به دخترش نگاه کرد و گفت :
چه می بینی؟
دختر پاسخ داد: زردک و تخم مرغ و قهوه.
اما پدرش از او خواست تا زردک را بررسی کند. دختر دید زردک ، پخته و نرم شده است. پس از آن از او خواست که پوسته ی تخم مرغ را بکند، دختر دید که تخم مرغ سفت شده است. پس از آن پدر از او خواست که مقداری از قهوه را بنوشد و دختر وقتی که طعم خوب قهوه ی مقوی را چشید، لبخند زد.

دختر پرسید: اما پدر ، معنی این کار چیست؟

پدر گفت:
دخترم! باید بدانی که هرکدام از زردک و تخم مرغ و قهوه با یک دشمن روبرو شدند که همان آب جوش بود. اما هرکدام از آنها به گونه ی متفاوتی با آن برخورد کردند. زردک، قوی و سفت بود اما چیزی نگذشت که پس از روبرو شدن با آب جوش، نرم و ضعیف شد. اما تخم مرغ، پوسته ی بیرونی اش از مایع داخلش محافظت می کرد، اما آن مایع داخلی هنگامی که با حرارت آب جوش روبرو شد، سفت شد.
اما قهوه ی کوبیده شده، واکنش ویژه ای داشت، چرا که توانست آب را تغییر دهد.

اکنون تو چگونه هستی؟ آیا زردک هستی که محکم به نظر می رسد، اما هنگامی که با درد و سختی ها روبرو می شود سست و نرم می گردد و نیرویش را از دست می دهد؟ یا تخم مرغ هستی که قلبی نرم دارد اما وقتی با دشواری ها روبرو می شود نیرومند و سخت می گردد و به نظر می رسد که پوسته ات همانند گذشته باقی مانده است، اما این در حالی است که از درون تغییر یافته ای و سنگ دل و سرشار از کینه شده ای؟ یا این که مانند قهوه ی کوبیده شده هستی که آب جوش را به گونه ای تغییر می دهد که مزه ی بهتری به آن می دهد؟

بنابراین اگر مانند قهوه ی کوبیده شده باشی هرگاه که وضعیت اطراف به بدترین حالت برسد، می توانی محیط اطرافت را بهتر کنی.

منبع: ناامید مشو
تألیف: دکتر عائض بن عبدالله قرنی
مترجم: محمد ابراهیمی

%d bloggers like this:
/* ]]> */