ویډیو

رادیو صدای اصلاح دانشگاه صوتی

محمد مصطفی نوید استاد دانشگاه

سالهاست که در دنیا بحث از مثبت اندیشی و مثبت نگری مطرح است، جواب این سوال که چگونه برزندگی مسلط شویم و تغییر مثبت دهیم پای بسیاری ها را به کرات به کتابخانه ها و سیمنار های از این نوع می کشاند با اینحال آنچنانکه باید، جوابی نمی یابیم.
اما صدای اصلاح با کلام الله، گفتار رسول الله، بانگ اذان، علم معاصر، و شاید وسایل محدود توانست در زندگی تک تک شنوندهایش تغییر مثبت و عملی را وارد کند.

صدای اصلاح، با برنامه اقراء و تجوید قرآن مکتب ابتداییه‌ی دینی برای کودک، و با برنامه زن و زندگی راهنمایی بی بدیلی چگونگی تربیت فرزندان به مادران، و با برنامه‌ی در سایه های قرآن موعظه گر مؤثری برای پدران است.

صحت و سلامت را شرح میدهد، روانشناسانه مشوره میدهد، هنر و فرهنگ را پاس میدارد و حریر خیالش از قلعه های شعر و ادب حرف می آورد، با شنوندگانش هم کلام می شود، مرز ها را شکسته و دل ها را پیوند میدهد، ترانه وطن، اسلام و ملت را را زمزمه می کند.

بلی اصلاح دانشگاهی خوبی برای جوانانِ شنونده این رادیو است، جوانانی اعم از پسر و دختر، که با اعتماد به نفس ضعیف و سراسر احساس ناتوانی گوش به برنامه های تشویق کننده و بیدار گر صدای اصلاح دادند و کار خود را با تماس در برنامه های این رادیو و صحبت های شکسته و ریخته آغاز کردند اما امروز در دانشگاه های خود شاگردان ممتازی هستند. این ها خیالی نیست من بی شماری را سراغ دارم.

برنامه صدای اصلاح خانه های زیادی را بهشت ساخته است، چه آنگاه که غیبت را از دهن خشو و عروس، مال و درآمد حرام را از دست شوهر و پدر دور و پسر را راهی مسجد و دانشگاه کرده است.

و آنگاه که حقوق همسایه را بدانی، نظم اجتماع را برهم نزنی و بالاخره پاس دین خدا را بداری، بهشتِ خانه و جامعه بهشتی همین است دیگری نیست و تغییر مثبت هم هیمن است.

اما این همه را “مایک و مکسر” رادیو نمی تواند، جوانانِ آگاه و بیدارِ آنجا نقد جوانی را خرچ کردند، آنها خود برنامه ساختند، خود مشکلی تخنیکی حل کردند، خود دفتر را صفا کردند، شب و روز نشماریدند، بی خوابی ها را کشیدن و صدای اصلاح را رساتر و رساتر ساخته اند.
مایه خرسندی آن است که صدای اصلاح، هر روز بهتر از دیروز رسا تر و با نظم تر می شود و الهی این صدا به بلندای هندوکش به افق های دشت های هلمند و لیلی، مرزهای جیحون و لاله زار های آبدان برسان. آمین

سالگرد صدای اصلاح مبارک

%d bloggers like this:
/* ]]> */