کلتور او ادب

غـــــــزل

شاعر: شفاعت ريحان زدکړه رڼا ده او رڼا ، د سړي مرسته کويد شپو په کلي کې نو دا ، د سړي مرسته کوي زه به نو خود یمه پیاوړی داسې رب چې لرمتر مرستې وروسته یوځل بیا د...

کلتور او ادب

د لقاء په تلوسه

شعر/ حمزه حسیني ما لیدل یو څو زلمي فاني ښکلا نه مرور د لقاء په تلوسه وو له دنیــــا نه مـــرور د جبین له لمر یې خپور د ازادۍ یو روڼ مشال و د غلامـــو...

کلتور او ادب

د لقاء په تلوسه

شعر/ حمزه حسیني ما لیدل یو څو زلمي فاني ښکلا نه مرور د لقاء په تلوسه وو له دنیــــا نه مـــرور د جبین له لمر یې خپور د ازادۍ یو روڼ مشال و د غلامـــو...

کلتور او ادب

غزل / محمد علي عمري

ګمـــــــان به نه کوې اغياره موږ هم خلګ لرو خيال یې تر عرشه وهې لاره موږهم خلګ لرو ستا دواورين بيلتون په وړاندې مدام هڅي کوي زړونه یې ډک دي له انګاره موږ هم...