نظر او تحلیل

نظر او تحلیل

افغانستان او د بیان ازادي

ف، فایض ښايي هر د مطالعې او خصوصاً د تاریخ د مطالعې خاوند به دا را سره و مني چې استبداد د مطلقه شاهۍ یو عمده خصوصیت دی، دا خصوصیت یواځې په درېیمه نړۍ کې نه؛...