نظر او تحلیل

نظر او تحلیل

مردم؛ آزرده اند!

مصطفی «عمرزی» ایجاد فاصله، در دوگانه گی شیوه های زنده گی و امید هایی که یاس می شوند، اکثریت مردم را در برابر اقلیت دارا (دولتداران و صاحبان پول)، خوردتر می کند...

نظر او تحلیل

مردم؛ آزرده اند!

مصطفی «عمرزی» ایجاد فاصله، در دوگانه گی شیوه های زنده گی و امید هایی که یاس می شوند، اکثریت مردم را در برابر اقلیت دارا (دولتداران و صاحبان پول)، خوردتر می کند...