روغتیا

روغتیا

شبکه ارتباطی کمپیوتری (Computer Network)

یک تکنالوژی است که بااستفاده از آن و مجموعه از قوانین و مقرارات، معلومات، سخت افزار کمپیوتری (Hardware) مانند پرنتر (Printer)، حافظه دایمی کمپیوتر و همچنان نرم...

روغتیا

پاورقی (Footnote):

در (Microsoft Word) میتوان پاورقی (Footnote) را در پایان صفحه و (Reference) پایان نوشته داشته باشیم. خوب فرض کنیم ما (Footnote)‌ را استفاده کردیم و ما دری متن...