ټولنیزي لیکنې

ټولنیزي لیکنې

د نېکمرغۍ کيلي دغه ده

ليکنه: محمد ياسين ادیب نيکمرغي او خوښي هغه نعمت دی، چې الله تعالی پر خپلو بنده ګانو لورولې ده، ترڅو هغوی د خپل پالونکي له دې نعمت څخه ګټه واخلي او په بدل کې يې...