لوبې

لوبې

د ۲۰۱۸ کال د کرکټ څو مهمې پېښې!

دی لیکنه کې په کرکټ کې د ۲۰۱۸ هغه پنځه پېښې در پېژنو، چې خورا مهمې دي او تاسو ترې تر اوسه په پوره ډول خبر نه یاست؛ خو یاران یې تاسو ته وړاندې کوي: لومړۍ پېښه د...